International "High Frequency Mechanical Impact (HFMI)" Technology

PITEC

Medzinárodná technológia „ vysokofrekvenčných mechanických nárazov (HFMI)“

Zabezpečenie kvality pre „Vysokofrekvenčnú metódu nárazom kladiva“

HFMI - High Frequency Mechanical Impact

a) … dosahuje geometrickú optimalizáciu vrubu na úpätí zvaru

HFMI - High Frequency Mechanical Impact
b) …prekrýva ťahové napätia na povrchu s vysokými tlakovými napätiami
HFMI - High Frequency Mechanical Impact
Výsledkom je výrazné zvýšenie únavovej pevnosti alebo únavovej životnosti.

Odporúčané kroky na zaistenie plného účinku osetrenia systemom HFMI

1a) Komplexné školenie operátora s dobrou citlivosťou na daný problém

 • teoretické vedomosti o únavových prípadoch materiálov
 • teoretické vedomosti o metóde PIT
 • vedomosti o limitoch systému PIT
 • praktické školenie napäťovych testov
 • praktické školenie pre rôzne aplikácie
HFMI - High Frequency Mechanical Impact
HFMI - High Frequency Mechanical Impact
V kontraste kvality zvarového spoja existujú pre udržateľné ošetrenie HFMI metódou iba dva ovplyvňujúce parametre. Správna intenzita nárazu a správna poloha ošetrenia.

Obsluha prístroja PIT a teda aj samotné ošetrenie je v podstate jednoduché.

Len nedostatok citlivosti vychádza z nedostatku porozumenia samotného efektu a tým dochádza k zlému ošetreniu výrobkov!

1b) len komplexné školenie poskytuje plne pochopenie vhodnosti ošetrenia povrchov.

Bez takejto dávky citlivosti môžu nastať pravdepodobne nasledovné chyby:

HFMI - High Frequency Mechanical Impact

2) Postup úpravy povrchov PIT metódou:

Počas školenia sa operátor naučí, ako ošetrovať jednotlive povrchy. Avšak ani komplexné (jeden deň) prevádzkové školenie nedokáže naučiť operátora, kde je „hot spot“ a ako ho odstrániť (ošetriť).
Vedieť kde a ako by sa mali výrobky ošetriť, by mal operátor dostať od konštruktéra resp. zváračského inžiniera
s nasledujúcim obsahom:

 • parameter úpravy a pneumatický tlak, frekvencia a optimálny PIN rádius
 • presná definícia oblastí, ktoré sa majú na výrobku ošetrovať
 • jasný popis ošetrenia, ktoré sa má vykonať, plocho alebo iba upätie zvaru. A ak iba upätie zvaru, či jedna strana alebo obidve
 • kto je zodpovedný za nedostupnosť potrebných miest a samotne zle vykonané zvary
HFMI - High Frequency Mechanical Impact

3) PIT-Almentest ponúka spoľahlivé overenie aktuálneho napätia systémom PIT

Nedeštruktívne testovanie indukovaných tlakových napätí nie je doteraz k dispozícii. Preto je dôležité vedieť byť schopný kedykoľvek skontrolovať potrebné napätie.
Preto PITEC vyvinul modifikovaný Almentest špeciálne pre PIT.

HFMI - High Frequency Mechanical Impact
Komplexné prešetrenie, dokonca aj kalené profily, RTG röntgenové difrakčné alebo laserové lúče môžu preukázať, , že 100% vizuálna kontrola kvality úprav nebude postačujúca, resp. zaručená, ak skutočná pozícia vrubu nie je upravená a vrub je kompletne odstránený.
HFMI - High Frequency Mechanical Impact
HFMI - High Frequency Mechanical Impact

4b) vizuálna kontrola je dôležitejšou časťou

HFMI - High Frequency Mechanical Impact
HFMI - High Frequency Mechanical Impact

5a) Stav zariadenia

Kolík je kalený na HRC 64, a preto disponuje nízkym opotrebením. Napriek tomu vzniknute trenie medzi PIN-om a držiakom PIN-u dosiahuje opotrebenie s vplyvom na kvalitu.
Opotrebovaný PIN má priamy vplyv na intenzitu nárazu a teda na zvyškové zvyšujúce sa tlakové napätia, ktoré sa má vyvolať.

HFMI - High Frequency Mechanical Impact
Opotrebovaný PIN má priamy vplyv na intenzitu nárazu a teda na zvyškové zvyšujúce sa tlakové napätia, ktoré sa má vyvolať.

PIT-Alment test ukazuje výsledky:
Opotrebovaný PIN = 0,345
Nový PIN = 0,40 m

5a) Stav zariadenia

Vplyv opotrebovaného držiaka PIN-u

HFMI - High Frequency Mechanical Impact
Opotrebovaný držiak PIN-u má veľký vplyv na vzhľad ošetrenej stopy.
V dolnom pruhu sa stále môže vyskytovať efekt opotrebenia, avšak vizuálnou kontrolou sa môžeme vyhnúť zostávajúcim vrubom, aj keď proces je podstatne náročnejší.
HFMI - High Frequency Mechanical Impact
HFMI - High Frequency Mechanical Impact

V každej situácii musí byť poskytnutá spätná väzba nadriadenému! Kvalifikovaný a plne vyškolený operátor by mal okamžite rozpoznať, či HFMI efekt je len kompromisom alebo je zbytočné ho vykonať.

HFMI - High Frequency Mechanical Impact
#

Zlé prevedenie s nedostatkom fúzie

"

Existujúce trhliny

HFMI - High Frequency Mechanical Impact
"

Následný tepelný vstup

HFMI - High Frequency Mechanical Impact
…V prípade keď máme takýto zvárací spoj, PIT je viac než vhodný, keďže praskliny vychádzajú na povrch.
HFMI - High Frequency Mechanical Impact
…V prípade keď máme takýto zvárací spoj, PIT je viac než vhodný, keďže praskliny vychádzajú z koreňa.
HFMI - High Frequency Mechanical Impact

Prípady zníženia PIT efektu

 •  komponent po úprave je vystavený vysokým teplotám
 • komponent po úprave je zaťažený tak, že sa napätia priblížili k hodnote pevnosti materiálu alebo nad túto hodnotu (vysoké priemerné napätia).

(Za týchto okolností je stále zabezpečená účinnosť, ale stále bude existovať vrubový faktor, avšak tlakové napätia by sa mohli znížiť.)

Hlavné body pre dobrú reprodukovateľnosť, resp. udržovateľnú kvalitu

Reprodukovateľnosť metódou HFMI sa dosahuje konštantnou intenzitou nárazov na komponent. Spoľahlivosť procesu HFMI je charakterizovaná faktom, že zabezpečuje konštantnú intenzitu nárazov bez ohľadu rozdielneho prítlaku operátora.
Operátor je schopný kedykoľvek skontrolovať správnu intenzitu nárazov systému HFMI. Len systémy, ktoré majú “ oddeľovací “systém od vnášanej sily operátora môžu ponúknuť spoľahlivý test, ako je aj PIT Almentest.

Ak používateľ má príliš veľký vplyv na intenzitu, takáto intenzita nemôže dosiahnuť uspokojivý výsledok alebo sa vôbec neponúka, takýmto odpojením sa dosiahne nízky faktor vibrácii pôsobiacich na ruky a paže, ktorý bude dôležitý z hľadiska zdravia operátora alebo spoľahlivosť robotickej jednotky.
Iba užívateľ, ktorý absolvoval školenie HMFI dôkaze pochopiť prečo úprava HMFI systémom prináša oveľa väčšiu únavovú životnosť. Je to doležité na zabezpečenie komplexného ošetrenia v správnej oblasti. Ďalej im dáva vhodnú citlivosť pre aplikáciu a poskytuje spätnú väzbu napr. ak by nebolo možné zabrániť zvyškovým vrubom.
Kombinácia maximálneho priepustného prevýšenia švu v spojení s maximálnym prípustným zárezom si vyžaduje intenzívnejšie ošetrenie s hlbšou aplikáciou. Preto z dôvodu zabezpečenia kvality nedopočujeme iba kontrolu hĺbky trajektórie.

Rôzne profily tvrdosti, ktoré sú viac v praxi bežné, vedú tiež k rôznym hĺbkam nástroja bez toho aby mali nevyhnutne negatívny vplyv na výsledok.
je stále zabezpečená účinnosť, ale stále bude existovať vrubový faktor, avšak tlakové napätia by sa mohli znížiť.)