VALIDÁCIA ZVÁRAČIEK

Ak nastavené hodnoty na zváracom zdroji a skutočné výstupné hodnoty vybočujú z tolerancie danej normou, je nutné zvárací zdroj kalibrovať.

Naša spoločnosť poskytuje validáciu zváračiek podľa platných technických noriem, za použitia najnovších technológií.

ZVÁRACIE ZDROJE OD VŠETKÝCH VÝROBCOV

Naši servisní technici zaisťujú overovanie nastavených a výstupných hodnôt na zváracích strojoch každého výrobcu priamo u vás.

Kontrola presnosti a kalibrácia je dôležitá pri každom zváraní, avšak mnohé aplikácie ručného zvárania kladú zvýšené požiadavky na presné nastavenie zváracích parametrov.

STN EN ISO 3834-2 Požiadavky na kvalitu pri tavnom zváraní kovových materiálov. Časť 2: Úplné požiadavky na kvalitu
STN EN 60974-1 Zariadenia na oblúkové zváranie. Časť 1: Zdroje zváracieho prúdu
STN EN 50504 Validácia zariadení na oblúkové zváranie.
STN EN ISO 17662 Zváranie. Kalibrovanie, overovanie a osvedčenie zariadení používaných na zváranie vrátane pridružených činností.

NORMY