VALIDÁCIA A KALIBRÁCIA ZVÁRAČIEK

Naša spoločnosť poskytuje validáciu zváračiek s protokolom, ako aj revíziu podľa platných technických noriem. Naše servisné stredisko ponúka validáciu a revíziu nielen pre nami dodávané zváracie zdroje, ale aj pre zváracie zdroje od iných výrobcov.

PRIAMO U VÁS V PREVÁDZKE

Naši servisní technici zaisťujú overovanie nastavených a výstupných hodnôt na zváracích strojoch každého výrobcu priamo na vašej prevádzke alebo v našom servisnom stredisku.

VYSTAVENIE CERTIFIKÁTOV
Vystavenie certifikátov a protokolov podľa platných technických noriem.
PRAVIDELNÉ OBNOVOVANIE
Vedieme za vás evidenciu a upozorníme vás na vypršanie platnosti protokolov a certifikátov. Periodicita v zmysle Vášho ISO postupu.

Validácia a kalibrácia

Verifikácia je overenie, či nastavené hodnoty nastavené na zváracom zdroji a skutočné výstupné hodnoty sú v prípustnej tolerancii. Ak tieto hodnoty vybočujú z tolerancie danej normou, je nutné zvárací zdroj kalibrovať.

Význam validácie a kalibrácie

Pri zváraní podľa presných schválených zváracích postupov – WPS, závisí kvalita zvaru na opakovateľne presnom nastavení zváracích parametrov ako sú prúd, napätie a rýchlosť podávania drôtu. Počas kalibrácie sa zosúladia nastavené hodnoty parametrov s reálnymi výstupnými parametrami zváracieho zdroja. Kontrola presnosti a kalibrácia je obzvlášť dôležitá pri mechanizovanom zváraní, avšak aj mnohé aplikácie ručného zvárania kladú zvýšené požiadavky na presné nastavenie zváracích parametrov s obmedzením slobodnej voľby zvárača. Výstupné hodnoty by mali byť preto vždy rovnaké ako tie, ktoré sú nastavené na zváracom zdroji. Všetky zariadenia používané na zváranie by mali byť vhodným spôsobom kontrolované a kalibrované v stanovených časových intervaloch. Ak to nie je stanovené inak, odporúčame previesť kontrolu a kalibráciu zariadenia raz ročne.

STN EN ISO 3834-2 Požiadavky na kvalitu pri tavnom zváraní kovových materiálov. Časť 2: Úplné požiadavky na kvalitu
STN EN 60974-1 Zariadenia na oblúkové zváranie. Časť 1: Zdroje zváracieho prúdu; Norma určuje referenčné úrovne zváracích zariadení a poskytuje špecifikácie pre výkon a presnosť nastavenia parametrov.
STN EN 50504 Validácia zariadení na oblúkové zváranie. Norma vysvetľuje vykonanie kontroly parametrov.

NORMY vzťahujúce sa ku validácii a kalibrácii zváracích zdrojov

STN EN ISO 17662 Zváranie. Kalibrovanie, overovanie a osvedčenie zariadení používaných na zváranie vrátane pridružených činností. Norma definuje požiadavky na zariadenia používané na kontrolu a kalibráciu.